Hasta Aydınlatma Metni

Dr. Zehra Kesen .

Hızlı Erişim

Hasta Aydınlatma Metni


 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla, Sırakapılar Mah. Hastane Cad. No:30 Kat:5 D:6 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan KESEN PATOLOJİ VE SİTOLOJİ LABORATUVARI (“Laboratuvar“) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“), Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili otorite düzenlemeleri kapsamında ve işbu Hasta Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni“) çerçevesinde işlenmektedir.

Kesen Patoloji ve Sitoloji Laboratuvarı (“Laboratuvar“) olarak sağlık hizmetlerini yürütürken “ hasta mahremiyetinin korunması“ temel ilkemiz olup kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği konusuna büyük önem vermekteyiz. Bu bilinçle, ilgili kişilere ait kişisel verilerin en iyi şekilde ve özenle işlenmesine, güvenli şekilde muhafaza edilmesine ve hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluk ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Bu kapsamda tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere, tarafımızca işlenen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;

 • Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, cinsiyet, imza, sigorta veya hasta protokol numarası ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.

 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası ve sair iletişim verileri

 • Muhasebe Bilgileriniz: Faturalama bilgileri gibi finansal veriler

 • Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları

 • Sağlık Bilgileri: Laboratuvar sonuçları, test sonuçları, patolojik tanı, blok-preparat durumu, hasta hikayesi, fiziki muayene verileri, genetik veriler, reçete bilgileri dahil olmak üzere bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler

 • Aile ve Yakınına İlişkin Bilgiler: İlgili kişinin yakınlarının ad-soyad ve T.C. kimlik numaraları

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • Hasta İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

 • Randevu Oluşturulması ve Takibi

 • Sağlık Hizmetleri ile Finansmanın Planlanması ve Yönetimi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusunun Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Laboratuvar bünyesinde kişisel verilerinize, yukarıda sayılan amaçlarla bağlantılı olarak sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca;

 • Açık Rızanın Alınması

 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması

 • Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

 • Kanunlarda ve İlgili Mevzuatta Açıkça Öngörülmesi

 • Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Ve Meşru Menfaati

 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından işleme şartları kapsamında, gerekli güvenlik önlemleri alınarak;

Laboratuvar faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize (hukuk danışmanları, bilişim teknolojileri hizmet sağlayıcıları vb.)

Sağlık hizmetlerine ilişkin finans ve muhasebe işleri ile sigorta işlemlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalara, anlaşmalı özel sağlık veya tamamlayıcı sigorta şirketlerine veya anlaşmalı kurum ve kuruluşlara,

Laboratuvar faaliyetleri kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla iş ortaklarımıza (laboratuvarlar, eczaneler),

Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması amaçlarıyla hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlara, doktorlara ve sağlık personellerine,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sosyal medya platformları ile basın / yayın organlarına ve söz konusu içeriklere erişimi olan kişilere,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere (E-nabız, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkemeler) 

Aktarılabilecektir.

*Daha detaylı bilgi için Laboratuvar’a yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.*

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Hastalarımızdan ve/veya gerekli hallerde hastalarımızın yasal temsilcilerinden, danışanlarımızdan, sunduğumuz hizmet kapsamında muayenehanemiz / hizmetlerimiz ile ilişkili üçüncü şahıslardan sağladığımız sağlık hizmetleri / danışmanlık hizmetleri çerçevesinde hizmet öncesi ve/veya hizmet süreci esnasında çeşitli bilgilerinizi her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK“) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplamaktayız.

Sizlere en iyi standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak internet üzerinden, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekte ve işlemekteyiz.

İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,

 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Hakkında Yönetmelik,

 • Sağlık Bakanlığı Düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleridir.

Kanun’un 6. Maddesinin 3. Fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verilerinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Hastanemizin/Kliniğimizin/Muayenehanemizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini yapabilmesi için kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle (T.C. Kimlik numarası, adres, cep telefonu vb.) birlikte www.kvkk.kesenpatoloji.com.tr web adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak

 • Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile Sırakapılar Mah. Hastane Cad. No:30 Kat:5 D:6 Merkezefendi/DENİZLİ adresine,

 • Tarafımıza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden zehra.kesen@hotmail.com adresine elektronik olarak İletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

*Tarafımıza ilettiğiniz kimliğinizi doğrulayıcı nitelikteki bilgi veya belgelerde özel nitelikli verilere (kan grubu, din bilgisi vb.) yer verilmemesi gerekmektedir.*