Hasta Yakını Aydınlatma Metni

Dr. Zehra Kesen .

Hızlı Erişim

Hasta Yakını Aydınlatma Metni


 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla,  Sırakapılar Mah. Hastane Cad. No:30 Kat:5 D:6 Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan KESEN PATOLOJİ VE SİTOLOJİ LABORATUVARI (“Laboratuvar“) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“), Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili otorite düzenlemeleri kapsamında ve işbu Hasta Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni“) çerçevesinde işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, kimlik belgesi sureti, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, cinsiyet, imza ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.

İletişim Bilgileri: Telefon numarası vb.

Finansal Veri: Fatura Bilgileri

Sağlık Bilgileri: Sağlık verileri, kan grubu, hasta hikayesi, kişisel sağlık bilgileri, özel veya genel sağlık sigortası kapsamında alınan veriler

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

 • Hasta / hasta yakını ödemelerinin takibinin yapılması,

 • Hasta / hasta yakını bilgi değişikliklerinin bildirilmesi ve takibinin yapılması,

 • Hasta / hasta yakını bilgilerinin kaydının ve takibinin yapılması,

 • Hasta / hasta yakını görüşme ve tekliflerinin yapılması,

 • Hasta / hasta yakını iletişiminin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması,

 • Hasta / hasta yakınlarına bilgi mesajlarının gönderilmesi

 • Hasta / hasta yakını talep / şikayetlerinin takibi

 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde düzenlenmiş olup, kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması amacıyla;

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla,

 • Yetki verdiğiniz temsilcinizle,

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmektedir.

Adli bir vaka veya hukuki uyuşmazlık ortaya çıkması halinde kimlik bilgileriniz, adli makamlarla ve savunma haklarımızı kullanabilmek adına Laboratuvar’ın avukatı ile paylaşılabilmektedir.

Genel nitelikli kişisel verileriniz, faturalandırma ve para transferi süreçlerinin yürütülmesi adına, bankalarla, mali müşavirlerimizle paylaşılabilmektedir.

*Ayrıca yalnızca tarafınızın rızası olması durumunda, sosyal medya üzerinde görsel verilerinizle, sosyal medya kullanıcı adınızla ilgili paylaşım yapılabilmektedir.

*Daha detaylı bilgi için Hastanemize/Kliniğimize/Muayenehanemize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.*

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Sizlere en iyi standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak internet üzerinden, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde etmekte ve işlemekteyiz.

İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,

 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Hakkında Yönetmelik,

 • Sağlık Bakanlığı Düzenlemeleri ve sair ilgili mevzuat hükümleridir.

Kanun’un 6. Maddesinin 3. Fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verilerinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanun kapsamında taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Hastanemizin/Kliniğimizin/Muayenehanemizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini yapabilmesi için kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle (T.C. Kimlik numarası, adres, cep telefonu vb.) birlikte www.kvkk.kesenpatoloji.com.tr web adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak

 • Yazılı olarak iadeli taahhütlü posta ile Sırakapılar Mah. Hastane Cad. No:30 Kat:5 D:6 Merkezefendi/DENİZLİ adresine,

 • Tarafımıza daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimize kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden zehra.kesen@hotmail.com adresine elektronik olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

*Tarafımıza ilettiğiniz kimliğinizi doğrulayıcı nitelikteki bilgi veya belgelerde özel nitelikli verilere (kan grubu, din bilgisi vb.) yer verilmemesi gerekmektedir.*